Váš partner pro energii od roku 1993 Perunova 17, 130 00 Praha 3 (+420) 224 250 178 (+420) 724 278 078

Dotace

Informace ohledně podpory FVE v rámci programu Nová zelená úsporám (NZE) pro rok 2016.

Výše podpory FVE může dosáhnout až 100 000 Kč na dům. Podporu až 35 000 Kč lze získat na solární fotovoltaické systémy pro ohřev teplé vody, které pokryjí potřebu tepla pro ohřev teplé vody alespoň z 50 %. Systém musí být vybaven zásobníkem tepla či akumulační nádrží o měrném obejmu alespoň 80 litrů na 1 kWp instalovaného výkonu systému.

Vyšší dotace pak směřují na podporu systémů propojených s distribuční soustavou, které umožní využít vyrobenou elektřinu k pokrytí okamžité spotřeby v budově. Systém musí zajistit automatické řízení v závislosti na aktuální výrobě a spotřebě elektrické energie s prioritním využitím pro krytí okamžité spotřeby elektrické energie (zařízení pro optimalizaci vlastní spotřeby vyrobené elektrické energie) a akumulaci přebytků energie.

Podmínkou pro přiznání podpory je dosažení alespoň 70 % míry využití zisku systému k pokrytí spotřeby přímo v domě, na který je podpora poskytována.

Tři hlavní oblasti dotací NZU 2016

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie

 • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Kdo může o podporu zažádat

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, Prioritní osy 2, Specifického cíle 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

Žádosti budou moci žadatelé podávat pouze elektronicky od 22. října 2015 do vyčerpání stanovené alokace, nebo nejpozději do  31. prosince 2021. Kompletní podmínky najdou žadatelé na stránkách programu www.novazelenausporam.cz.

Základní pravidla

 1. Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 2. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů. V případě, že jsou naplněny znaky veřejné podpory, je nutné žádat v režimu de minimis nebo tzv. blokové výjimky, podpora je pak omezena také pravidly těchto režimů.
 3. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této výzvy stanovena na 5 mil. Kč.
 4. Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.
 5. Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

Citace z Nové zelené úsporám 2016

Podoblast C.3 - Instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů

 • podporována instalace solárních termických a fotovoltaických systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných),
 • při podání žádosti před dokončením rodinného domu, musí být nejpozději v okamžiku doložení dokumentů prokazujících řádné dokončení realizace podporovaných opatření (tj. dokumentů pro vydání Registrace a rozhodnutí) prokázáno řádné dokončení domu – doloží se výpis z katastru nemovitostí k novostavbě,
 • v rámci podoblasti C.3.1 se připouští využití přebytečného tepla v systému vytápění a propojení se systémem UT,
 • podporovány jsou pouze solární termické systémy s kolektory splňujícími minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie,
 • podporovány jsou fotovoltaické systémy na přípravu teplé vody s přímým ohřevem (podoblast C.3.3),
 • podpora na solární fotovoltaické systémy v podoblasti C.3.4, C.3.5 a C.3.6 se poskytuje pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2016,
 • v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5 a C.3.6 nesmí být maximální instalovaný výkon fotovoltaického systému vyšší než 10 kWp,
 • podrobné podmínky k podoblasti C.3 naleznete v Závazných pokynech.

Podporované typy systémů:

Podoblast podpory Typ systému Výše podpory [Kč]
C.3.1 Solární termický systém na přípravu teplé vody 35 000
C.3.2 Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění 50 000
C.3.3 Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000
C.3.4 Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 55 000
C.3.5 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 70 000
C.3.6 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 100 000


Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.3:

Sledovaný parametr Označení [Jednotky] C.3.3
Dosažení minimálního pokrytí potřeby teplé vody [%] ≥ 50
Instalace akumulačního zásobníku tepla o měrném objemu vztaženém k instalovanému výkonu solárního systému [l.kWp-1] ≥ 80


Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5 a C.3.6:

Sledovaný parametr Označení [Jednotky] C.3.4 C.3.5 C.3.6
Celkový využitelný energetický zisk ze systému Qss.u [kWh.rok-1] ≥ 1 700 ≥ 1 700 ≥ 3 000
Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby [%] 70 70 70
Akumulace přebytků energie do teplé vody - Povinná Možná Možná
Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže [l.kWp-1] 80 - -
Akumulace přebytků energie do akumulátorů - Možná Povinná Povinná
Minimální měrná kapacita akumulátorů [kWh.kWp-1] - 1,75 1,75

  V případě Vašeho zájmu o nabídku kontaktuje náš obchodní tým nebo vyplňte poptávkový formulář.

Dotace 2013: Výkupní ceny a zelené bonusy

UPOZORNĚNÍ:níže uvedený postup se týká solárních elektráren s nárokem na podporu 2013. Solární elektrárny uvedené do provozu od 1.1.2014 již nejsou podporované a nemohou čerpat výkupní ceny ani zelený bonus.

-----------------------------------

Níže jsou popsány kroky, které musíte učinit k tomu, aby Vám byla přiznána podpora v rámci zelených bonusů.

Část administrativy za Vás zpracováváme my, jako bonus k realizaci fotovoltaické elektrárny naší společností Silektro s.r.o.

Proces získání licence na provozování FVE

 • Licenci vydává Energetický regulační úřad (ERÚ). Veškeré formuláře a přílohy za Vás pro ERÚ zpracováváme.
 • Tyto formuláře podepisujete a následně jsou buď námi nebo Vámi (dle vzájemné dohody) zaslány na ERÚ.
  • Adresa: Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava - Třebovice
 • ERÚ Vám vydá licenci do 30 dnů (zákonem stanovená lhůta, lhůta pro vyřízení licence začíná běžet dnem dodání veškerých podkladů).
 • DŮLEŽITÉ: Po vydání rozhodnutí o udělení licence nabývá licence právní moci a účinnosti až po uplynutí 15ti denní lhůty. Doporučujeme tedy se vzdát práva rozkladu (právo na odvolání).
 • Oprávnění k licencované činnosti vznikne dnem nabytí právní moci rozhodnutím o udělení licence a to buď po uplynutí 15ti dnů ode dne vydání rozhodnutí o udělení licence anebo po vzdání se práva na odvolání. V tomto případě bude vyznačena právní moc  na rozhodnutí o udělení licence a den oprávnění k licencované činnosti, je den kdy byl podán rozklad.

Proces připojení FVE do energetické sítě

 • Administrativní připojení FVE do sítě Provozovatele distribuční soustavy (PDS) je zajišťováno naší společností. Veškeré formuláře připravíme a Vy je pouze podepisujete.
 • Po odeslání žádosti o připojení FVE, budete kontaktování technickým pracovníkem distribuční společností, s kterým si domluvíte kontrolu FVE a výměnu elektroměru.

 

Elektronický podpis pro přístup na portál společnosti OTE a.s.

 • Společnost OTE a.s. je od roku 2013 zodpovědná za agendy výplat zelených bonusů. U této společnosti musíte registrovat svoji FVE s nárokem na podporu.
 • Pro přístup na portál společnosti OTE a.s. je nutné  vlastnit elektronický podpis.
 • K získání správného klíče je nutné mít IČ. Pokud ho máte, doporučujeme si zařídit elektronický klíč postsignum co nejdříve. Pokud IČ nemáte, musíte počkat na vydání licence od ERÚ, kde Vám bude IČ přiděleno.
 • V případě Vašeho zájmu Vám zašleme vzor vyplněných formulářů.

 

Proces registrace FVE na OTE a.s.

 • Je nutné se zaregistrovat na OTE a.s. a přihlásit pomocí elektronického podpisu PostSignum.
 • Na portálu následně vyplníte formulář „Nárok pro podporu“.

 

V případě připojení FVE v režimu "Zelených bonusů"se uzavírá smlouva s odběratelem elektrické energie, který zajistí odkup Vašich přebytků.

 • Dle zákona č.165/2012  musíte mít uzavřenou smlouvu na tzv. "přebytky el. energie" a to do 1 měsíce od uvedení FVE do provozu.
 • Níže najdete seznam společností a kontaktní osoby, které s Vámi zajistí uzavření smlouvy.
 • Pokud máte za PDS zvolenou společnost ČEZ, můžete smlouvu na odkup přebyktů uzavřít:
  • se společností ČEZ (zaslat e-mail na cez@cez.cz se žádostí o zaslání smlouvy na odkup přebytků). Cena za odkup přebytků se pohybuje dle aktuální ceny silové energie a podmínek ČEZ.
  • se společností Amper Market (zaslat e-mail pí. Jitce Kudrnovské kudrnovska@ampermarket.cz se žádostí o zaslání návrhu smlouvy na odkup přebytků). Cena za odkup přebytků je stanovena ve výši 500,- Kč/MWh.
 • Pokud máte za PDS zvolenou společnost PRE, smlouvu na přebytky můžete uzavřít pouze ze společností PRE (zaslat e-mail p. Michalovi Koryntovi michal.korynta@pre.cz se žádostí o zaslání návrhu smlouvy na odkup přebytků). Cena za odkup přebytků je stanovena ve výši 400,- Kč/MWh.
 • Pokud máte za PDS zvolenou společnost E.ON smlouvy se zákazníkem je nutno řešit individuálně.
frame-scrollup