Váš partner pro energii od roku 1993 Perunova 17, 130 00 Praha 3 (+420) 224 250 178 (+420) 724 278 078

Hybridní fotovoltaická elektrárna

Hybridní typ fotovoltaické elektrárny zapojené do sítě v kombinaci se zapojením akumulátorů. Vyrobená energie ze solární elektrárny je buď spotřebována v objektu nebo jsou nabíjeny akumulátory. V případě, že jsou akumulátory plně nabité, dodává elektrárna energii do distribuční soustavy. V okamžiku, kdy výroba nepokreje spotřebu, je energie nejprve odebírána z akumulátorů a tím dochází ke úspoře elektrické energie.

Důvody proč si pořídit hybridní fotovoltaickou elektrárnu

 • OBNOVITELNÝ ZDROJ: Jedná se o čistý zdroj výroby elektrické energie, při kterém nevznikají látky zatěžující životní prostředí a samotná realizace je považována za jednu z nejšetrnějších ke svému okolí.
 • ÚSPORA ENERGIE: Energii vyrobenou ze solární elektrárny spotřebováváte a nemusíte platit za elektrickou energii a poplatky za použití rozvodné sítě.
 • DLOUHODOBÁ A STABILNÍ INVESTICE: Investice do fotovoltaické elektrárny patří mezi dlouhodobé a spolehlivé investice s minimální délkou 20 let.

1. Kroky realizace

Realizace fotovoltaické elektrárny probíhá v několika krocích:

 1. Žádost o rezervaci výkonu
 2. Vyjádření od stavebního úřadu (platí pro FVE od 20 kWp včetně)
 3. Technická prohlídka objektu
 4. Podepsání smlouvy o dílo na výstavbu solární elektrárny
 5. Tvorba projektové dokumentace
 6. Schválení projektové dokumentace od provozovatele distribuční soustavy
 7. Montáž solární elektrárny
 8. Revizní zpráva
 9. Žádost o udělení licence od Energetického Regulačního Úřadu
 10. Žádost o připojení solární elektrárny do distribuční soustavy
 11. Získání licence od Energetického Regulačního Úřadu
 12. Smlouva s provozovatelem distribuční soustavy o připojení solární elektrárny
 13. Registrace na portále OTE, a.s.
 14. Smlouva s odběratelem elektrické energie

Zjednodušený harmonogram jednotlivých kroků realizace solární elektrárny na klíč

Harmonogram realizace hybridní fotovoltaické elektrárny

2. Umístění a popis fotovoltaické elektrárny

Nejdůležitějším klimatickým parametrem pro realizaci fotovoltaického systému je množství dostupného slunečního záření dopadajícího v určené lokalitě. Základní solární potenciál lokality je vyjádřen množstvím energie slunečního záření dopadajícím na horizontální rovinu.

Pro energetickou produkci fotovoltaického systému je podstatné množství dopadajícího slunečního záření na rovinu fotovoltaických panelů, která je dána jejím sklonem a orientací ke světovým stranám.

Výroba elektrické energie ze solární elektrárny

Výroba elektrické energie ze solární elektrárny

Velikost solární elektrárny

Výkon solární elektrárny je závislý na ploše, která je k dispozici pro umístění solárních panelů. Velikost elektrárny se udává ve výkonu v jednotkách kWp.

Velikost solární elektrárny

Informace o velikosti solárních elektráren.

3. Technické řešení HFVE

Hybridní fotovoltaická elektrárna se skládá z fotovoltaických panelů, které jsou ukotveny pomocí nosné konstrukce.

Hybridní střídač je umístěn v blízkosti fotovoltaických panelů. Součástí elektrárny jsou akumulátory.

Fotovoltaický panel

Solární panely

Solární panel (nebo-li fotovoltaický panel) je nejdůležitější technologie solární elektrárny a je proto důležité klást důraz na kvalitu a spolehlivost. Solární panel tvoří zhruba 50% ceny celé investice solární elektrárny. Solární elektrárna se staví na více než 25 let a za tuto dobu nesmí dojít k poškození panelů nebo poklesu účinnosti pod hodnotu danou zárukou.

Umístění solárních panelů má největší vliv na výrobu celé elektrárny.

Co ovliňuje výrobu elektrické energie ze solární elektrárny?

 • Produkci elektrické energie je ovlivněna sklonem solárních panelů a jejich orientací.
 • Celková roční výroba je také ovlivněna umístěním solární elektrárny a případným stíněním solárních panelů.

Více informací o vlivu výroby ze solární elektrárny.

Fotovoltaický střídač

Střídače

Ve fotovoltaickém systému bude pro konverzi stejnosměrného napětí na střídavé použit síťový DC/AC střídač. Hybridní střídače jsou vybaveny automatickým sledováním provozních parametrů fotovoltaických systémů a ihned zajistí odpojení FV systému při detekci výpadku lokální distribuční soustavy či nedodržení přísně stanovených výkonových parametrů. Po obnovení lokální sítě dojde opět k jeho automatickému připojení.

Akumulátory

Konstrukce

Konstrukce

Konstrukce na střešní systémy je navržena tak, že dva horizontální příčné nosníky nesou moduly FV polí. Nosníky jsou upevněny na nosnou konstrukci střechy pomocí střešních háků nebo pomocí speciálních připevňovacích elementů. Fotovoltaické panely jsou připevněny k příčným nosníkům pomocí přítlačných tvarovek. Střešní háky a speciální připevňovací elementy jsou uzpůsobitelné téměř jakémukoliv uspořádání panelů. Volba profilů a hustota připevňovacích elementů odpovídá  větrné a sněhové oblasti lokality, ve které bude systém instalován.

 Způsob připojení hybridní fotovoltaické elektrárny

 Způsob připojení hybridní fotovoltaické elektrárny

Informace o způsobech zapojení a toku energie.

Možnosti použití jednotlivých částí systému

Použití výhradně jako fotovoltaický střídač

 • střídač je připojen k distribuční soustavě. Tento systém lze kdykoliv rozšířit o solární baterie a nouzový připínač.

Použití jako nouzové napájení bez baterie

 • použití jako fotovotaický střídač a v případě výpadku distribuční sítě funguje jako záložní zdroj napájení (bez baterie). Výkon tohoto záložního zdroje je v přímé závislosti na slunečním záření.

Plná verze s baterií a nouzovým připínačem

 • maximální využití sluneční energie pro vlastní spotřebu či při výpadku distribuční sítě. V případě vybytí systému je využívána energie z distribuční sítě.

Plná verze s baterií bez nouzového připínače

 • maximální využití sluneční energie pro vlastní spotřebu, ale nevyžaduje funkci záložního zdroje při výpadku distribuční sítě. V případě vybytí systému je využívána energie z distribuční sítě.

4. Energetický model a úspory CO2

Roční energetická produkce

Energetická produkce FV systému je přímo závislá na množství dostupného slunečního záření, sklonu a orientaci FV panelů, jejich konverzní účinnosti a samozřejmě také na výkonových charakteristikách ostatních elektrotechnologických prvků systému.

Odhad roční energetické produkce.

Úspory emisí CO2

Česká republika se shodně se všemi státy EU zavázala k postupnému snižováni emisí CO2 (Kjótský protokol). Jednou z cest, kromě nezastupitelného důrazu na úspory, je širší využívání obnovitelných zdrojů energie, ke kterým se fotovoltaika jednoznačně řadí. 

V návaznosti na odhad energetické produkce navrhovaného FV systému, bylo vypočteno množství ročních ušetřených emisí CO2, které by jinak vznikly při výrobě stejného množství elektrické energie konvenční cestou. K výpočtu roční úspory emisí CO2 byly použity hodnoty uvedené ve vyhlášce č. 425/2004 Sb. (emisní faktor oxidu uhličitého připadajícího na jednotku energie má pro elektřinu hodnotu 1,17 t CO2/MWh).

5. Finanční analýza

Finanční analýza celého investičního projektu závisí na mnoha parametrech a nelze ji spočítat bez znalosti všech parametrů.

V případě Vašeho zájmu Vám navrhneme solární elektrárnu a spočítáme finanční analýzu celého Vašeho projektu.

Finanční analýza ukázkové solární elektrárny.

6. Dotace

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám

Výzva pro rodinné domy

 • Výzva je kontinuální, není tedy omezena lhůtou pro podání žádosti.
 • Žádat o dotaci se může až do roku 2021.

Dotace může dosáhnout až 50% výdajů

Výše podpory pro oblast C: Efektivní využití zdrojů energie

 • Podoblast C.3: Instalace fotovoltaických systémů

Podoblast podpory

Typ systému

Výše podpory (Kč)

C.3.3

solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem

35 000

C.3.4

solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh/rok

55 000

C.3.5

solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh/rok

70 000

C.3.6

solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh/rok

100 000

Jak požádat o podporu:

 1. Zpracování odborného posudku
 2. Projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem
 3. Ve spolupráci s energetickým specialistou vyplnění krycího listu technických parametrů
 4. Vyplnění elektronické žádosti o podporu v informačním systému programu
 5. Doručení žádost o podporu včetně povinných příloh v listinné podobě
 6. Kontrola žádosti fondem
 7. Akceptace žádosti
 8. Zajištění odborného technického dozoru
 9. Realizace elektrárny
 10. Závěrečné vyhodnocení žádosti
 11. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
 12. Výplata dotace
 13. Závěrečné vyhodnocení akce

Kdo může o podporu žádat?

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

Více o Nové zelené úsporám.

7. Cenová nabídka

Získejte nabídku na solární elektrárnu na klíč. Vyplňte poptávkový formulář nebo nás kontaktujte.

Aktuální ceny solárních elektráren.

Kontakty.

Nezávazná poptávka.

 

 

frame-scrollup