Váš partner pro energii od roku 1993 Perunova 17, 130 00 Praha 3 (+420) 224 250 178 (+420) 724 278 078

Fotovoltaická elektrárna

Klasický typ solární elektrárny zapojené do sítě. Fotovoltaická elektrárna vyrábí elektrický proud přeměnou sluneční energie. Elektrický proud je spotřebován v objektu a v případě přebytku je solární energie dodávána do distribuční soustavy. Zvolte tento typ elektrárny v případě, že máte během dne, kdy svítí slunce, velkou spotřebu energie.

Důvody proč si pořídit fotovoltaickou elektrárnu

 • OBNOVITELNÝ ZDROJ: Jedná se o čistý zdroj výroby elektrické energie, při kterém nevznikají látky zatěžující životní prostředí a samotná realizace je považována za jednu z nejšetrnějších ke svému okolí.
 • ÚSPORA ENERGIE: Energii vyrobenou ze solární elektrárny spotřebováváte a nemusíte platit za elektrickou energii a poplatky za použití rozvodné sítě.
 • DLOUHODOBÁ A STABILNÍ INVESTICE: Investice do fotovoltaické elektrárny patří mezi dlouhodobé a spolehlivé investice s minimální délkou 20 let.

1. Kroky realizace

Realizace fotovoltaické elektrárny probíhá v několika krocích:

 1. Žádost o rezervaci výkonu
 2. Vyjádření od stavebního úřadu (platí pro FVE od 20 kWp včetně)
 3. Technická prohlídka objektu
 4. Podepsání smlouvy o dílo na výstavbu solární elektrárny
 5. Tvorba projektové dokumentace
 6. Schválení projektové dokumentace od provozovatele distribuční soustavy
 7. Montáž solární elektrárny
 8. Revizní zpráva
 9. Žádost o udělení licence od Energetického Regulačního Úřadu
 10. Žádost o připojení solární elektrárny do distribuční soustavy
 11. Získání licence od Energetického Regulačního Úřadu
 12. Smlouva s provozovatelem distribuční soustavy o připojení solární elektrárny
 13. Registrace na portále OTE, a.s.
 14. Smlouva s odběratelem elektrické energie

Zjednodušený harmonogram jednotlivých kroků realizace solární elektrárny na klíč

Harmonogram realizace hybridní fotovoltaické elektrárny

2. Umístění a popis fotovoltaické elektrárny

Nejdůležitějším klimatickým parametrem pro realizaci fotovoltaického systému je množství dostupného slunečního záření dopadajícího v určené lokalitě. Základní solární potenciál lokality je vyjádřen množstvím energie slunečního záření dopadajícím na horizontální rovinu.

Pro energetickou produkci fotovoltaického systému je podstatné množství dopadajícího slunečního záření na rovinu fotovoltaických panelů, která je dána jejím sklonem a orientací ke světovým stranám.

Výroba elektrické energie ze solární elektrárny

Výroba elektrické energie ze solární elektrárny

Velikost solární elektrárny

Výkon solární elektrárny je závislý na ploše, která je k dispozici pro umístění solárních panelů. Velikost elektrárny se udává ve výkonu v jednotkách kWp.

Velikost solární elektrárny

Informace o velikosti solárních elektráren.

3. Technické řešení FVE

Hybridní fotovoltaická elektrárna se skládá z fotovoltaických panelů, které jsou ukotveny pomocí nosné konstrukce. Fotovoltaický střídač je umístěn v blízkosti fotovoltaických panelů.

Fotovoltaický panel

Solární panely

Solární panel (nebo-li fotovoltaický panel) je nejdůležitější technologie solární elektrárny a je proto důležité klást důraz na kvalitu a spolehlivost. Solární panel tvoří zhruba 50% ceny celé investice solární elektrárny. Solární elektrárna se staví na více než 25 let a za tuto dobu nesmí dojít k poškození panelů nebo poklesu účinnosti pod hodnotu danou zárukou.

Umístění solárních panelů má největší vliv na výrobu celé elektrárny.

Co ovliňuje výrobu elektrické energie ze solární elektrárny?

 • Produkci elektrické energie je ovlivněna sklonem solárních panelů a jejich orientací.
 • Celková roční výroba je také ovlivněna umístěním solární elektrárny a případným stíněním solárních panelů.

Více informací o vlivu výroby ze solární elektrárny.

Fotovoltaický střídač

Střídače

Ve fotovoltaickém systému bude pro konverzi stejnosměrného napětí na střídavé použit síťový DC/AC střídač. Střídače jsou vybaveny automatickým sledováním provozních parametrů fotovoltaických systémů a ihned zajistí odpojení FV systému při detekci výpadku lokální distribuční soustavy či nedodržení přísně stanovených výkonových parametrů. Po obnovení lokální sítě dojde opět k jeho automatickému připojení.

Konstrukce

Konstrukce

Konstrukce na střešní systémy je navržena tak, že dva horizontální příčné nosníky nesou moduly FV polí. Nosníky jsou upevněny na nosnou konstrukci střechy pomocí střešních háků nebo pomocí speciálních připevňovacích elementů. Fotovoltaické panely jsou připevněny k příčným nosníkům pomocí přítlačných tvarovek. Střešní háky a speciální připevňovací elementy jsou uzpůsobitelné téměř jakémukoliv uspořádání panelů. Volba profilů a hustota připevňovacích elementů odpovídá  větrné a sněhové oblasti lokality, ve které bude systém instalován.

 Způsob připojení fotovoltaické elektrárny

Způsob zapojení solární elektrárny

Informace o způsobech zapojení a toku energie.

4. Energetický model a úspory CO2

Roční energetická produkce

Energetická produkce FV systému je přímo závislá na množství dostupného slunečního záření, sklonu a orientaci FV panelů, jejich konverzní účinnosti a samozřejmě také na výkonových charakteristikách ostatních elektrotechnologických prvků systému.

Odhad roční energetické produkce.

Úspory emisí CO2

Česká republika se shodně se všemi státy EU zavázala k postupnému snižováni emisí CO2 (Kjótský protokol). Jednou z cest, kromě nezastupitelného důrazu na úspory, je širší využívání obnovitelných zdrojů energie, ke kterým se fotovoltaika jednoznačně řadí. 

V návaznosti na odhad energetické produkce navrhovaného FV systému, bylo vypočteno množství ročních ušetřených emisí CO2, které by jinak vznikly při výrobě stejného množství elektrické energie konvenční cestou. K výpočtu roční úspory emisí CO2 byly použity hodnoty uvedené ve vyhlášce č. 425/2004 Sb. (emisní faktor oxidu uhličitého připadajícího na jednotku energie má pro elektřinu hodnotu 1,17 t CO2/MWh).

5. Finanční analýza

Finanční analýza celého investičního projektu závisí na mnoha parametrech a nelze ji spočítat bez znalosti všech parametrů.

V případě Vašeho zájmu Vám navrhneme solární elektrárnu a spočítáme finanční analýzu celého Vašeho projektu.

Finanční analýza ukázkové solární elektrárny.

6. Cenová nabídka

Získejte nabídku na solární elektrárnu na klíč. Vyplňte poptávkový formulář nebo nás kontaktujte.

Aktuální ceny solárních elektráren.

Kontakty.

Nezávazná poptávka.

 

 

frame-scrollup