Nové omezení přetoku energie: Co to znamená pro majitele fotovoltaických elektráren na rodinných domech?

Fotovoltaický panel na střeše rodinného domu

V únoru 2024 došlo k zásadním změnám v pravidlech pro provoz nových fotovoltaických elektráren (FVE) na rodinných domech, které využívají dotace z programu Nová zelená úsporám. Nová legislativa stanoví, že maximální množství energie, které může být přivedeno do distribuční sítě, nesmí přesáhnout 50 % instalovaného výkonu FVE.

Tato regulace byla zavedena s cílem předejít přetížení distribuční sítě v dobách, kdy je produkce solární energie vysoká. Omezení průtoku na 50 % instalovaného výkonu pomáhá zaručit stabilnější a bezpečnější dodávku elektrické energie. Toto opatření se nevztahuje na žadatele o dotace z programu Nová Zelená Úsporám pro bytové domy a na již zprovozněné fotovoltaické elektrárny na rodinných domech.

Co je přetok energie

Přetok energie ve fotovoltaických elektrárnách se týká situace, kdy množství vyrobené elektrické energie solárními panely překračuje aktuální spotřebu domácnosti nebo objektu. Tento nadbytek energie je pak odesílán zpět do veřejné energetické sítě. Přetoky mohou být pro vlastníky solárních elektráren výhodné, pokud za vrácenou energii obdrží finanční odměnu. Naopak mohou představovat výzvu pro stabilitu elektrické sítě, zejména v případě, že dojde k přetoku velkého množství energie v krátkém časovém intervalu, což může vést k problémům se stabilitou napětí a frekvence v síti.

V situacích nízké spotřeby a vysoké produkce může množství energie dodané do sítě překročit polovinu maximálního výkonu elektrárny. Kdy a kolik energie se při tomto procesu ztratí, závisí na konkrétních okolnostech a různých faktorech a jsou zcela individuální.

Zmařená energie

Pod pojmem „zmařená energie“ rozumíme energii, která mohla být vyrobena, avšak z různých důvodů se tak nestalo a v našem případě kvůli legislativnímu omezení.

V průběhu dne se mohou objevit následující tři scénáře:

  1. Výkon elektrárny se během dne nezvýší nad polovinu jejího maximálního možného výkonu kvůli nepříznivým meteorologickým podmínkám. Pokud je spotřeba energie nulová, stále se považuje za splnění 50% prahové hodnoty, a proto zde nedochází k žádnému zmaření energie.
  2. Výkon elektrárny během dne přesáhne polovinu svého maxima, ale spotřeba v daném objektu je tak nízká, že do distribuční sítě je odeslána maximálně polovina vyrobeného výkonu. V tomto scénáři rovněž nedochází k zmaření energie.
  3. Výkon elektrárny během dne překročí polovinu jejího maximálního výkonu, ale spotřeba není dostatečná na to, aby byl absorbován celý momentálně vyrobený výkon. Do sítě se pak dostane více než polovina vyrobeného výkonu. V takovém případě střídač omezí svůj výkon, což vede ke zmaření části energie.

Jaký je tedy skutečný objem roční zmařené energie? Provedli jsme analýzu několika našich elektráren umístěných v různých částech České republiky a během různých časových období. Zjistili jsme, že v teoretickém maximu může roční zmařená energie dosáhnout až 16 % z celkově roční vyrobené energie. To platí v případech, kdy nedochází k žádné spotřebě energie, což představuje nejméně výhodnou situaci. V případech, kdy dochází k jakékoli spotřebě a energie a dochází k akumulaci energie, se množství takto zmařené energie výrazně snižuje. Naše analýza již realizovaných projektů ukazuje, že průměrná hodnota zmařené energie z celkově vyrobené energie se pohybuje do 5% vyrobené energie.

Roční zmařená energie může v ČR dosáhnout až 16 % z celkově roční vyrobené energie.

Optimalizace využití energie ve fotovoltaických elektrárnách

Z provedených analýz a výpočtů vyplynulo několik klíčových aspektů pro efektivnější provoz fotovoltaických elektráren a minimalizaci množství energie, která není využita. Následují konkrétní kroky a doporučení:

Pokud již provozujete fotovoltaickou elektrárnu:

  1. Rozšíření kapacity baterií – pokud to vaše zařízení umožňuje, zvětšení kapacity akumulace může významně snížit množství energie, která by jinak byla nevyužita. Když produkce energie převýší spotřebu, energie se ukládá do baterií, čímž se redukuje její přebytek vyvedený do sítě.
  2. Časové rozložení spotřeby – usilujte o to, aby došlo k rozložení spotřeby energie do období s vyšší sluneční aktivitou. Tímto způsobem lze maximalizovat využití vyrobené energie a minimalizovat její plýtvání.

Pokud zvažujete instalaci nové fotovoltaické elektrárny:

  1. Volba výkonu elektrárny – přemýšlejte, jaký maximální výkon je optimální pro vaše potřeby. Vyšší výkon může znamenat vyšší potenciální ztráty při nízké spotřebě, ale na druhé straně umožňuje zvýšenou produkci energie i za méně příznivých podmínek.
  2. Kapacita akumulátorů – volba větší kapacity baterií umožní lepší uchování vyrobené energie pro období vyšší potřeby a tím snížení množství nevyužité energie.
  3. Instalace panelů na východní a západní střechy – tento přístup může sice snížit maximální výkon během dne, ale rozšíří produkci energie od ranních a večerních hodin, což lépe koresponduje s běžným spotřebním profilem domácností a pomáhá tak snižovat množství nevyužité energie.

Tato doporučení přispívají k efektivnějšímu a ekonomičtějšímu využití solární energie, což vede ke snížení ekologické stopy a lepšímu využití investovaných prostředků.

Je důležité si uvědomit, že snižování zmařené energie samo o sobě není hlavním kritériem pro zhodnocení investice do fotovoltaických systémů. Nejvýznamnějším faktorem je schopnost efektivně využít vyprodukovanou energii pro vlastní spotřebu, což vám umožní ušetřit náklady na energii, kterou byste museli jinak získávat z distribuční sítě. Při návrhu optimální velikosti a konfigurace elektrárny je tedy vhodné zvážit všechny tyto faktory a v případě potřeby se obrátit na odborníky, kteří vám pomohou s výběrem nejvhodnějšího technického řešení.

Závěr

Zavedení technického omezení, které umožňuje distribuci maximálně 50% výkonu z fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě, neznamená ztrátu 50% vyrobené energie. Ve skutečnosti jsou skutečné ztráty energie velmi nízké, obvykle se pohybují na úrovni několika málo procent. V extrémních případech, kdy nedochází k žádné spotřebě, může dojít k zmaření přibližně 15% energie v České republice. Toto opatření však umožňuje distribučním společnostem integrovat více fotovoltaických elektráren do sítě bez rizika nestability nebo přetížení, což nejen zvyšuje efektivitu využití vyrobené energie, ale také podporuje další rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

Pokud zvažujete instalaci nové fotovoltaické elektrárny, neváhejte využít naše poradenské služby a technickou podporu, abyste mohli splnit nové regulace bez ztráty efektivity a ekonomického přínosu vaší investice. Kontaktujte naše odborníky společnosti Silektro s.r.o. pro další informace a individuální konzultace. Rádi vám pomůžeme optimalizovat návrh vaší fotovoltaické elektrárny a zajistit její maximální efektivitu a výkon.

Chcete být informováni o novinkách?

Přihlaste se k odběru novinek

Přihlaste s k odběru novinek, informací o školeních a dalších zajímavých informací v oblasti záložních a obnovitelných zdrojů.

Může se vám také líbit