Všeobecné obchodní podmínky

Podrobné informace týkající se našich všeobecných obchodních podmínek.

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti Silektro s.r.o., IČO 48116742, se sídlem Praha 3, Perunova 17, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16887 (dále jen „Zhotovitel“), tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a Objednatelem (dále jen „Smlouva“). Odchylná ujednání Smlouvy mají přednost před zněním VOP.

II. Definice některých pojmů

Všechny níže uvedené pojmy jsou definovány pro účely VOP a Smlouvy:

 • Dílem se rozumí zhotovení či dodání věci nebo více věcí specifikovaných ve Smlouvě, včetně ve Smlouvě sjednané činnosti. Dodatečné požadavky Objednatele se považují za výzvu k uzavření dodatku Smlouvy nebo nové smlouvy.
 • Objednatelem se rozumí osoba, se kterou Zhotovitel uzavírá Smlouvu.
 • Staveništěm se rozumí místo provádění Díla nebo místo bezprostředně místně či věcně související s místem provádění Díla; Staveniště je zpravidla, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, pozemkem ve vlastnictví nebo držbě Objednatele, za jehož stav a možnost využití odpovídá Objednatel.
 • Vadou nebo Vadným plněním se rozumí plnění, které neodpovídá obsahu závazku sjednanému ve Smlouvě a současně se nejedná o plnění, které si Zhotovitel výslovně vyžádal jiným způsobem.
 • Zádržným se rozumí část ceny za Dílo, jejíž splatnost je vázána na podmínku, zejména na řádné a včasné provedení Díla nebo neuplatnění práv ze záruky za jakost po dobu běhu záruční doby.
 • Stavební připraveností se rozumí splnění veškerých technických a jiných podmínek vyplývajících z projektové dokumentace i provedení veškerých dalších prací a úkonů, které jsou nezbytné k tomu, aby Zhotovitel mohl zahájit práce na Díle.

III. Způsob plnění Smlouvy prováděním Díla

 1. Zhotovitel provede Dílo dle Smlouvy zpravidla osobně. Zhotovitel je však oprávněn zajistit provádění Díla nebo jeho části poddodavatelem Zhotovitele.
 2. Objednatel je oprávněn zvolit si osobu, která provádí dozor nad prováděním Díla. V takovém případě se Objednatel zavazuje do 5 pracovních dnů ode dne zvolení si dozorující osoby o tomto písemně informovat Zhotovitele a současně písemně Zhotoviteli sdělit, v jakém rozsahu je dozorující osoba oprávněna Objednatele zastupovat.
 3. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně. Příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla není Zhotovitel vázán, pokud způsob provádění Díla neodporuje způsobu výslovně ujednanému ve Smlouvě.
 4. Je-li k provedení Díla nebo jeho části potřebná součinnost Objednatele, Zhotovitel určí Objednateli přiměřenou lhůtu k poskytnutí součinnosti; pokud lhůta uplyne marně, má Zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet Objednatele, anebo po předchozím upozornění Objednatele na možnost odstoupení od Smlouvy pro neposkytnutí součinnosti, jednostranně odstoupit od Smlouvy.
 5. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést před sjednanou dobou plnění.
 6. V případě prodlení Objednatele s plněním jakéhokoliv jeho závazku dle Smlouvy je Zhotovitel oprávněn pozastavit plnění Smlouvy až do doby splnění závazku Objednatele. Sjednaná doba (termín) plnění se prodlužuje o dobu, kdy Zhotovitel pozastavil plnění Smlouvy z důvodu prodlení na straně Objednatele.
 7. V případě, že na straně Objednatele vznikne po zahájení provádění Díla jakákoliv překážka, která si vyžádá přerušení provádění Díla Zhotovitelem, zavazuje se Objednatel zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou celou jednu hodinu a jednoho pracovníka, který byl Zhotovitelem přidělen k provádění Díla. Smluvní strany ujednaly smluvní limitaci výše smluvní pokuty dle tohoto odstavce VOP na celkem nejvýše částku 2.500,- Kč na každý jeden případ výskytu překážky na straně Objednatele. Smluvní pokuta je splatná na vyzvání.
 8. Neprovádí-li se Dílo na pozemku Zhotovitele nebo na jiném místě ve vlastnictví či držbě Zhotovitele, zavazuje se Objednatel poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost k přípravě provádění Díla i v celém průběhu provádění Díla, včetně sjednaných, právními předpisy vyžadovaných nebo dle úvahy Zhotovitele potřebných zkoušek.
 9. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že Objednatel nabude vlastnické právo ke všem věcem, které Zhotovitel poskytl Objednateli na základě Smlouvy nebo které Zhotovitel učinil součástí Díla, teprve úplným zaplacením jejich ceny včetně ceny za související činnosti.

IV. Staveniště a způsob jeho užívání

 1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli Staveniště v takovém stavu a časovém předstihu, aby bylo možné provést Dílo v souladu se Smlouvou. Termín převzetí Staveniště oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli nejméně 5 pracovních dnů před možným převzetím Staveniště. O skutečném předání Staveniště sepíše Zhotovitel zápis.
 2. Dostane-li se Objednatel do prodlení s předáním Staveniště v případě, kdy smluvní strany sjednaly mezní termín předání Staveniště Zhotoviteli, vzniká Zhotoviteli vedle ostatních smluvních či zákonných nároků nárok na náhradu hotových výdajů ve výši 200,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.
 3. Na základě výslovné písemné žádosti Objednatele uskladní Zhotovitel věci potřebné k provedení Díla nebo jeho části u Objednatele. V takovém případě nese Objednatel veškeré náklady na takové uskladnění a odpovídá za škodu (nese nebezpečí škody) na takto uskladněných věcech od momentu jejich faktického převzetí; uskladnění věcí u Objednatele se uvede v dodacím listu, a není-li to možné, v jiném písemném dokumentu. Objednatel se zavazuje uschovat jím převzaté věci dle tohoto odstavce v uzamčených prostorách s dostatečným zabezpečením proti jejich odcizení nebo poškození. Objednatel se zavazuje, že požádá Zhotovitele o uskladnění věcí potřebných k provedení Díla nebo jeho části ve společnosti Zhotovitele nebo smluvního partnera Zhotovitele v případě, že Objednatel není nebo nebude schopen zajistit nepřetržité zabezpečení věcí potřebných k provedení Díla nebo jeho části proti odcizení nebo poškození; úplata za skladování u Zhotovitele bude sjednána dohodou stran, nejméně však ve výši 200,-Kč + DPH za každý započatý den skladování.
 4. Zhotovitel se zavazuje udržovat na Staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat nečistoty a odpady vzniklé při provádění Díla.
 5. Objednatel se zavazuje vždy v předstihu písemně informovat Zhotovitele o výskytu či činnosti dalších osob na Staveništi. V případě porušení tohoto závazku Objednatelem má Zhotovitel právo zamezit vstupu na Staveniště osobám odlišným od zástupců Objednatele.
 6. Provádí-li se ve stejném místě, jako je místo provádění Díla, nebo v jeho blízkosti, další činnost nebo práce, zavazuje se Objednatel koordinovat veškeré činnosti nebo práce tak, aby Zhotovitel nebyl omezen v možnosti provádět Dílo.
 7. Objednatel se zavazuje zajistit pro Zhotovitele na Staveništi, případně i v jiném místě, kde se Dílo provádí, možnost použití přívodu elektrické energie, WC a alespoň studené pitné vody, a to na vlastní náklady a po celou dobu provádění Díla.

V. Ceny a platební podmínky

 1. Cena sjednaná ve Smlouvě jako cena za Dílo je cenou zahrnující plnění popsané ve Smlouvě. Není-li výslovně ujednáno jinak, není cena za Dílo cenou určenou podle rozpočtu.
 2. V případě, kdy je cena za Dílo určena nebo ujednána podle rozpočtu, nezaručuje Zhotovitel úplnost rozpočtu. Zhotovitel je oprávněn nad rámec ceny za Dílo vždy požadovat další plnění, nastane-li okolnost, která dokončení Díla podstatně ztěžuje, nebo pokud si Dílo z důvodů, které nezavinil Zhotovitel, vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
 3. Není-li ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak, platí, že veškeré částky plateb nebo plnění uvedené ve Smlouvě jsou částkami bez DPH (tj. připočtení částky odpovídající příslušné sazbě daně z přidané hodnoty platné ke dni zdanitelného plnění dle platných právních předpisů). Zhotovitel je oprávněn k veškerým částkám nebo plnění, které jsou dle Smlouvy částkami bez DPH, připočítat DPH a odpovídající částku požadovat po Objednateli.
 4. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti stanovené právními předpisy a bude doručen na adresu Objednatele uvedenou ve Smlouvě. Daňový doklad se považuje za doručený dnem, kdy se dostal do dispozice Objednatele. V případě, že daňový doklad nemá náležitosti stanovené právními předpisy, je Objednatel oprávněn vrátit daňový doklad zpět Zhotoviteli s uvedením nedostatků a s komentářem k rozporovaným položkám, a to do 5 dnů od jeho doručení Objednateli na e-mailovou adresu Zhotovitele: fakturace@silektro.cz. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje daňový doklad opravit nebo nově vyhotovit.
 5. Strany se dohodly, že počínaje účinností Smlouvy bude Objednatel platit Zhotoviteli (jako poskytovateli zdanitelného plnění) pouze bezhotovostním platebním stykem. Objednatel se zavazuje provádět veškeré platby na bankovní účet Zhotovitele, který je zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Každá ze stran Smlouvy se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů, písemně informovat druhou smluvní stranu v případě, kdy správce daně vydá rozhodnutí o nespolehlivém plátci daně ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, případně jiného právního předpisu, kterým by byl tento institut nahrazen nebo změněn. Totéž platí o nabytí právní moci takového rozhodnutí, jeho změně nebo zrušení.
 6. V případě smlouvy o servisní péči se Objednatel zavazuje zaplatit cenu za Dílo nebo jinou platbu do 14 dnů po vystavení daňového dokladu. Právo vystavit daňový doklad vzniká Zhotoviteli dnem provedení pravidelné servisní prohlídky. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy a doručuje se na adresu Objednatele dle smlouvy o servisní péči. V případě nesplnění podmínek uvedených v tomto článku VOP ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn vrátit daňový doklad zpět Zhotoviteli s uvedením závad nebo s komentářem k rozporovaným položkám, a to do 5 dnů od jeho obdržení.
 7. Pokud smluvní strany sjednaly zádržné, nemá takové ujednání vliv na vznik nároku na část ceny za Dílo, rovnající se výši zádržného, pouze se jedná o zvláštní dohodu o splatnosti této části ceny za Dílo.

VI. Předání a převzetí plnění

 1. Dílo je provedeno, pokud je dokončeno a předáno. Objednatel se zavazuje Dílo převzít po předvedení jeho funkčnosti. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Při převzetí Díla se smluvní strany zavazují podepsat předávací protokol, ve kterém Objednatel uvede, zda přebírá Dílo s výhradami či bez výhrad. V případě převzetí s výhradami se Objednatel zavazuje uvést úplný výčet výhrad do předávacího protokolu.

VII. Odpovědnost Zhotovitele za vadné plnění a za škodu

 1. Práva z vadného plnění přizná Zhotovitel Objednateli jen tehdy, pokud byla vada, která dle názoru Objednatele právo z vadného plnění zakládá, uplatněna u Objednatele písemně bez odkladu poté, kdy ji Objednatel zjistil anebo mohl či měl zjistit při náležité prohlídce věci nebo činnosti tvořící Dílo dle Smlouvy.
 2. Dodává-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou (přímo či prostřednictvím poddodavatele) anebo je-li součástí Díla dle Smlouvy realizační projektová dokumentace, nevztahuje se na tuto záruka za jakost.
 3. Vady zjištěné v záruční době se Objednatel zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů po jejich zjištění, písemnou formou reklamovat u Zhotovitele; za písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení považuje i doručení na e-mail servis@silektro.cz; tím není dotčena možnost oznámit vady i telefonicky na čísla 602 293 222, 724 009 145, 724 009 144 nebo 224 253 915 (v případě, že dojde ke změně kontaktních telefonických údajů, Zhotovitel oznámí nové kontaktní údaje bezodkladně Objednateli). Nebude-li vada reklamována bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, je Zhotovitel oprávněn reklamaci zamítnout pro opožděnost.
 4. Práva Objednatele vyplývající z poskytnuté záruky za jakost Díla zanikají v plném rozsahu v následujících případech:
  1. Objednatel nezajistí pravidelnou servisní péči o Dílo dle podmínek uvedených ve Smlouvě a/nebo v těchto VOP prováděnou Zhotovitelem;
  2. Objednatel bude užívat Dílo v rozporu s pokyny Zhotovitele, technickými podmínkami anebo bude Dílo užívat v podmínkách či způsobem, které jsou neslučitelné s řádným užíváním Díla nebo v podmínkách či způsobem, které mohou negativně ovlivnit vlastnosti Díla;
  3. při výskytu okolností vylučujících odpovědnost;
  4. při realizaci jakýchkoliv konstrukčních úprav či oprav Díla bez souhlasu Zhotovitele;
  5. při realizaci opravy Díla náhradními díly neodsouhlasenými Zhotovitelem.
 5. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, která mu vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinností ze strany Zhotovitele nebo třetí osoby, kterou Zhotovitel pověřil k plnění Smlouvy nebo její části, pokud Zhotovitel neprokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučující odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považují nepředvídatelné okolnosti a události, které jsou mimo kontrolu smluvních stran (tj. zejména přírodní katastrofa, požár, záplava, povodeň, exploze, stávka, nepokoj, válka, mobilizace, povstání, teroristický incident, provozní a dopravní narušení, nařízení nebo zásah ze strany státních orgánů, zákon nebo jiný předpis), které plně nebo částečně znemožňují plnění Smlouvy nebo je podstatně ovlivňují. Okolností vylučující odpovědnost za škodu ze strany Zhotovitele je i takové porušení povinností či závazků ze strany Objednatele, které má za následek znemožnění či podstatné ztížení plnění smluvních povinností ze strany Zhotovitele, nebo třetí osoby, kterou Zhotovitel pověřil k plnění Smlouvy nebo její části.
 6. Každá se stran se zavazuje k odvrácení nebo zmírnění hrozící škody učinit veškerá opatření, která na ní lze spravedlivě požadovat, a která spočívají zejména v povinnosti neprodleně informovat Zhotovitele o vzniku skutečností, které zapříčiní nebo mohou zapříčinit jakoukoliv škodu. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla tím, že Objednatel tuto povinnost nesplnil, zejména škodu vzniklou do doby splnění povinnosti informovat o vzniku nebo možnosti vzniku škody. Smluvní strany ujednaly, že se zavazují k úhradě pouze předvídatelné újmy ve smyslu právní teorie a judikatury soudů České republiky, zcela nepředvídatelná újma se nenahrazuje.

VIII. Smluvní pokuty

 1. Každá ze sjednaných smluvních pokut ve Smlouvě nebo ve VOP je splatná do 10 dnů ode dne, kdy strana oprávněná požadovat zaplacení smluvní pokuty vyzve stranu zavázanou k placení smluvní pokuty k jejímu placení. Daňový doklad se pro účely tohoto ustanovení považuje též za výzvu k plnění.
 2. Smluvní pokuty jsou sjednány bez ohledu na zavinění. Ujednání o smluvní pokutě, uplatnění smluvní pokuty ani zaplacení smluvní pokuty v kterémkoliv případě nemá vliv na právo požadovat vedle smluvní pokuty náhradu skutečně vzniklé újmy.
 3. Smluvní strany ujednaly smluvní limit nejvyšší možné výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě, a to ve výši 25% z ceny za Dílo v případě smlouvy o Dílo, respektive ceny za sjednaný předmět plnění v případě jiné smlouvy (pro výpočet smluvní pokuty se užije cena včetně částky odpovídající DPH).
 4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím uhrazením není dotčen nárok Zhotovitele na náhradu způsobené škody.

IX. Odstoupení od Smlouvy

 1. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud:
  1. bylo vůči Zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení a ze strany Zhotovitele nedošlo dosud k zahájení plnění Smlouvy,
  2. Zhotovitel jednal tak, aby Objednateli přivodil újmu nebo škodu,
  3. se Zhotovitel opětovně dostane do prodlení s Dílčím plněním přesto, že mu byla stanovena přiměřená dodatečná lhůta,
  4. v jiných případech stanovených obecně závaznými předpisy se odstoupení od Smlouvy vylučuje.
 2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud:
  1. bylo vůči Objednateli zahájeno insolvenční řízení či exekuční řízení,
  2. Objednatel jednal tak, aby Zhotoviteli přivodil újmu nebo škodu,
  3. se Objednatel dostal do prodlení s Dílčím plněním přesto, že mu byla stanovena přiměřená dodatečná lhůta,
  4. mu Objednatel neposkytuje součinnost k přípravě či k provedení Díla nebo ke splnění jiného závazku ze Smlouvy po dobu 60ti dnů a delší,
  5. v jiných případech stanovených obecně závaznými předpisy, ledaže tyto odstoupení od Smlouvy vylučují.

X. Ostatní ustanovení

 1. Zákaz započtení cizích pohledávek: Ve vztahu mezi Objednatelem a Zhotovitelem je přípustné jednostranné započtení jen vzájemných pohledávek vzniklých ze Smlouvy, započtení jiných pohledávek (například postoupených) se smluvně vylučuje. Započtení dohodou se připouští.
 2. Započtení plnění: Plní-li kterákoliv ze stran svůj dluh vůči druhé smluvní straně, započte se plnění nejprve na náklady spojené s uplatněním dluhu, pak na úroky z prodlení, poté na úroky, je-li takových, a nakonec na jistinu. K jinému určení započtení plnění dlužníkem se nepřihlíží.
 3. Obchodní tajemství: Zhotovitel informuje Objednatele, že podmínky Smlouvy a faktický způsob jejího plnění tvoří obchodní tajemství Zhotovitele, které Zhotovitel v souladu se zákonem a vnitřními předpisy společnosti Zhotovitele chrání.
 4. Mlčenlivost: Každá ze stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o předmětu Smlouvy, předaných podkladech, dokumentaci i informacích, které se dozvěděl v souvislosti se Smlouvou a jejím plněním, vyjma případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající z této Smlouvy. Každá ze stran se samostatně zavazuje k povinnosti mlčenlivosti v ujednaném rozsahu zavázat i třetí osoby, které se podílí na plnění Smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se ve shodném rozsahu vztahuje i na smlouvu o servisní péči.
 5. Kontraktace: Veškeré změny Smlouvy i VOP je možné činit pouze v písemné formě osobami, které k tomu byly výslovně pověřené statutárním orgánem nebo osobou ze zákona oprávněnou zastupovat některou ze smluvních stran. Zhotovitel informuje Objednatele, že u Zhotovitele není žádný zaměstnanec v zařazení či funkci s oprávněním zastupovat pro účely Smlouvy či VOP, s výjimkou osob uvedených v záhlaví Smlouvy.
 6. Změny Smlouvy: Všechna právní jednání měnící Smlouvu budou doručována písemně na adresu, která je uvedena v záhlaví Smlouvy, k rukám osoby určené ve Smlouvě, anebo jiné osobě či na jinou adresu, kterou strana adresáta předem písemně oznámí straně odesílající. Doručuje se osobně nebo doporučenou poštou s potvrzením o dodání.
 7. Doručování: Oznámení, výzvy a jiná komunikace Objednatele a Zhotovitele činěná na základě Smlouvy a Smlouvu neměnící, fakturaci a oznámení o valorizaci nevyjímaje, může být doručována i elektronickou poštou na předem ujednanou anebo mezi stranami vzájemně známou e-mailovou adresu.
 8. Rozhodné právo: Všechny dokumenty související se Smlouvou se vyhotovují v českém jazyce. Smlouva i VOP se řídí právním řádem České republiky a pro rozhodování případných sporů se sjednává výlučná pravomoc soudu České republiky, bez ohledu na původ, sídlo či místo podnikání Objednatele a bez ohledu na místo plnění.

Máte nějaké dotazy? 

Máte-li dotazy ke všeobecným obchodním podmínkám společnosti Silektro s.r.o., kontaktujte nás.